Instruktioner till skribenter
 
Filosofisk tidskrift har som syfte att bidra till en allsidig och fruktbar diskussion av filosofiska problem, samt att på ett lättfattligt sätt informera om aktuell filosofisk forskning. Den vänder sig inte enbart till fackfilosofer, utan vill framför allt nå en bredare läsekrets av filosofiskt intresserade personer.
Tidskriften står öppen för olika filosofiska inriktningar, men den vill undvika bidrag som man inte kan tillgodogöra sig utan speciella förkunskaper eller tekniska färdigheter. Utöver längre artiklar på omkring 10-15 sidor, tar tidskriften gärna emot även kortare bidrag och inlägg av notiskaraktär.

Manuskript till Filosofisk tidskrift   

  • skickas med e-post till redaktion@filosofisktidskrift.se
  • skall utformas i överensstämmelse med den typografi som är normal i tidskriften, utan onödig formatering
  • skall vara försedda med namn och adress
  • skall som regel vara skrivna på svenska, och citat från andra språk bör översättas till svenska (ej nödvändigt i fotnoter)
  • särskild litteraturförteckning upprättas vid behov i alfabetisk ordning och placeras sist i manus
  • för icke beställt material ansvaras ej
  • korrektur läses i regel endast av redaktören
  • införda bidrag honoreras inte
  • i stället för särtryck erhåller författaren, gratis, 10 exemplar – för recensioner 5 exemplar – av det nummer av tidskriften i vilket bidraget varit infört