Dogmatisk skepticism

Lars Mikael Raattamaa, poet och arkitekt, skriver i Arena 6/08 följande: ”Skepticismen formulerades av Pyrrhon från Ellis som en metodologisk vägran att fälla omdömen: ”Hur är tingen i verkligheten?” ”Ovetbara.” ”Hur bör vår hållning till tingen vara?” ”Oengagerad.” ”Vad vinner vi genom denna hållning?” ”Sinnesro.” […]” Man kan fråga sig hur Raattamaa kan uppfatta detta som en vägran att fälla omdömen. För den ivrigt intresserade och vetgirige läsaren ser det ju snarare ut som tre omdömen fällda i rask följd! Men Raattamaa är kanske ironisk? Eller är hela hans artikel, som i någon mening handlar om postmodernism, någon sorts sentida Camera Obscura?